Návštěvní řád

 1. Lezecká stěna slouží výhradně pro výcvik lezení a bouldrování. 
 1. Trénink na stěně provádí převážně osoby, které jsou členy klubu Ultra Ant (UA). Tzv členi klubu. Pokud jde lézt někdo, kdo není a nechce být členem klubu (UA), tak respektuje a leze dle provozního řádu klubu (UA). Členi i nečlení jsou seznámeni s tímto provozním řádem lezecké stěny (UA) a souhlasí s ním. V opačném případě nemohou lézt na stěně (UA). Osoby  provádějící sportovní činnost  na stěně UA uhradily sumu dle ceníku a používají normalizovaným lezeckým materiálem (lano, sedák, karabiny, jistící pomůcky, lezecká obuv – vše dle norem U. I. A. A.).  
 1. Lezení je prováděno výhradně na vlastní nebezpečí. Zodpovědnost je na každém lezci. 
 1. Vstup a odchod z tělocvičny se vždy nahlásí službě za barem. 
 1. Z hygienických důvodů je zákaz lezení bez bot – „na boso“. Lezení možné pouze v lezecké obuvi k tomu určené. Doprovod je přezutý do sportovní obuvi. Není dovoleno chodit do prostor stěny ve venkovní obuvi. 
 1. Osoby mladší 15-ti let mohou provádět trénink pouze pod přímým dohledem zodpovědné osoby starší 18-ti let. Mládež od 15- 18let může lézt samostatně, pokud tuto skutečnost znají a souhlasí s tím jejich rodiče/odpovědný zástupce. Při pravidelných návštěvách donesou písemný souhlas rodičů.  U lezeckých oddílů je za děti a mladistvé zodpovědný vedoucí instruktor s příslušným certifikátem/oprávněním.  
 1. Magnézium preferujeme nesypané z důvodu čistého vzduchu na stěně pro ostatní lezce. Zvažte, zda musíte tolik „mágovat“ nebo není lepší mg koule nebo tekuté mg. 
 1. Lezec je povinen se před lezením navázat, dodržovat správný postup navázání, jištění a spouštění. Dodržovat normy U.I.A.A. a postupovat dle obrázku KONTROLUJ a LEZ viz níže. Každý lezec zná zásady jištění a umí zodpovědně a bezpečně používat lezecký materiál v praxi. Nezkušení lezci mohou využit lezení s instruktorem  po dohodě v baru. 
 1. Boulderisti lezou do výše 4m (max. 1.expresky – jistící karabiny), aby vždy měli pod sebou žíněnku a nebyla pod nimi žádná osoba či odložený nebezpečný předmět typu úvazek s karabinami. Ostatní bouldristi kontrolují ,zda nad nimi neleze lezec. A nechodí po lezoucí osobu. 
 1. Je zakázáno navázání přes karabinu. Vždy je nutné se navázat do úvazku na lano doporučeným UIAA osmičkovým uzlem. 
 1. Lezec je povinen se při lezeni jistit, sólový trénink je zakázán! Při lezení je zakázáno vynechávat jistící body, každý jistící bod musí být zapnut nejpozději ve výši kolen. 
 1. Na jedné cestě je zakázáno současné lezení dvou lezců. Lezci jsou ohleduplní, vzájemně se při lezení a jištění neatakují a kontrolují bezpečný prostor a pohyb nad sebou a pod sebou. 
 1. Dobírání v jistících bodech je zakázáno, stejně jako nácvik stavění a jištění                na „štandech“ jako lezení vícedélkových cest. 
 1. Neúměrně dlouhé pády (tedy na “efekt”) nejsou povoleny. 
 1. V případě zjištění uvolněného chytu nebo jistícího prostředku je lezec povinen na tuto skutečnost upozornit správce stěny (služba za barem) bez zbytečných průtahů a příp. i lezce, který do takto narušené cesty chce nastoupit. Po dohodě s obsluhou může být lezcem dotažen dotyčný chyt. 
 1. K lezení lze využít instalované chyty. Není dovoleno lézt po konstrukcích a dalším vybavení stěny/tělocvičny, které nejsou určené k lezení. 
 1. Před lezením každý odloží z důvodu bezpečnosti náramky, prstýnky, řetízky a velké náušnice. Dlouhé vlasy se stáhnou do gumičky. Dlouhý volný oděv se bezpečně zapne nebo zkrátí.  
 1. Případný úraz je třeba neprodleně hlásit službě za barem, která přivolá zdravotnickou pomoc. 
 1. Přestavování cesty (záměna nebo otáčení chytů) není povoleno bez vědomí služby za barem. 
 1. Doporučujeme nelézt s horním lanem, zvláště více převislé cesty. Výjimku tvoří občasně instalovaná zavěšená lana, kde se učí lézt začínající lezci-kurzisti. 
 1. Při lezení „druholezce“ s horním jištěním „toprope“ má každý lezec zajištěno lano  ve vrchní šroubovací karabině a pojištěno ještě v posledním postupovém bodě karabinou „expres“. Lano z vrchu není překřížené. V posledním vrchním bodu je ve šroubovací karabině pouze jedno lano. Druholezec leze na laně bližší stěny (nacvaklém v karabinách) z důvodu kyvu – houpačky a ohrožení jističe nebo jiných lezců.  
 1. Zákaz lezení 2lezců naráz jištěných jednou osobou a jednou jistící pomůckou. 
 1. Lezení malých dětí a mládeže jen se zodpovědnou osobou dle dodržení všech bezpečnostních prvků a zvyklostí. 
 1. Naklápění stěn provádí pouze obsluha baru. Požádejte o naklopení a rádi vyhovíme. Otvírání oken je dovoleno se svolením obsluhy a dohody, kdo okno uzavře po lezení. Obsluha, dle přání lezců, může pustit do prostor stěny hudbu. Lezci sami mohou obsluhovat reproduktory dle vlastního hudebního uvážení a dohody/tolerantnosti  ostatních lezců při lezení. 
 1. Konzumace občerstvení je možná pouze ve vstupní barové místnosti. Nošení občerstvení do tělocvičny (včetně žvýkaček) je z bezpečnostních důvodů přísně zakázáno. Jsou povoleny jen PET lahve s vodou, které si každý lezec odnese po skončení lezení. Ke konzumaci nápojů a jídla je určen sportovně-lezecký bar v době provozu stěny. Je zákaz nalévání alkoholu osobám mladším 18let. Zákaz lezení pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. 
 1. V lezeckém baru je možné konzumovat jídlo a pití z naší nabídky. Bar je otevřen maximálně do 22hodin z důvodu nočního klidu. Prostory stěny jsou striktně nekuřácké. 
 1. Každý, kdo zjistí porušování ustanovení tohoto provozního řádu, je povinen příslušného lezce upozornit na dodržování výše uvedených ustanovení. V případě, že toto nepovede k nápravě, je třeba informovat službu za barem. 
 1. Jakékoliv malování na stěny a označování chytů v tělocvičně je přísně zakázáno. 
 1. Provozovatel a jím zmocněný zástupce (služba za barem) je oprávněn kdykoliv vykázat z tělocvičny osobu, která porušuje ustanovení provozního řádu a to bez vrácení peněz. 
 1. Tento provozní řád má prozatímní charakter a provozovatel si vyhrazuje právo dle potřeby měnit jeho jednotlivá ustanovení. 
 1. Chování lezců – sportovců v prostorách baru i šatnách je v dobrém duchu sportovního zařízení, ohleduplnosti a logiky jeho fungování bez zbytečného ničení majetku zařízení a neekonomického užívání prostor. A dále běžně známých hygienických standardů na toaletách a sprchách. 
 1. Cenné věci mohou návštěvníci uschovat na baru v trezoru. 
 1. Při ztrátě, poškození nebo zacvaknutí zapůjčeného visacího zámku je účtována náhrada 100Kč. 
 1. Při nešetrném zacházení a neadekvátním opotřebení půjčeného materiálu, zvláště lana, bude obsluhou účtována náhrada 20-30% z pořizovací ceny. 
 1. Z hygienických důvodů je vstup psů a koček zakázán. 
 1. Zákaz vstupu s koly (majitel patrové části objektu SJV si nepřeje vstup s koly). Pokud je to nezbytně nutné, ukládejte šetrně kola na vyhrazené místo (stojan v prostoru před šatnami), aby nedocházelo k poškození nátěru na stěnách a znečištění podlahy. 
 1. Prostory stěny jsou z důvodu bezpečnosti a sledování aktualní návštěvnosti monitorovány. Záznamy nejsou dále uchovávány. 
 1. Lezecké oddíly a instruktoři komerčně využívající prostory stěny lezou v předem dohodnutých časech. Zpravidla kdykoliv během dne s odchodem do 18hodin. Instruktoři jsou zodpovědni za své klienty s příslušnou certifikací. 
 1. Tento řád každý člen i nečlen schvaluje a souhlasí s ním. 

Děkujeme. 

Lezení a horám zdar. Užijte si lezení v Ultra Antu.